CHƯƠNG TRÌNH

Expand All +
  • CHUYÊN ĐỀ 1

    CHÍNH QUYỀN SỐ HẠ TẦNG SỐ CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH

  • CHUYÊN ĐỀ 2

    BẤT ĐỘNG SẢN - KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

  • CHUYÊN ĐỀ 3

    CÁC NỀN TẢNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH