Ông David Chua

CEO VISCO, Singapore, Thành viên Smart Cities NetworkShare

Ông David Chua