Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Giám đốc, CVPM Quang Trung (QTSC)Share

Ông Lâm Nguyễn Hải Long