Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của Malaysia

23 Th10 2019
9:40-10:00

Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của Malaysia

Ông David Wong, Chủ tịch ASOCIO