Hợp tác công tư (PPP) trong xây dựng các thành phố thông minh

23 Th10 2019
10:00 – 10:20

Hợp tác công tư (PPP) trong xây dựng các thành phố thông minh

Ông Glenn A. Hughes, Giám đốc Công ty PwC Việt Nam