Phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc

  • Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND tp. Đà Nẵng;
  • Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA