DIỄN GIẢ

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA
Ông Nguyễn Văn Khoa

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA