1. PHIÊN KHAI MẠC VÀ TOÀN THỂ

Chủ đề: Hạ tầng pháp lý – thúc đẩy phát triển đô thị thông minh
(01/12/2022 | 13:30 – 17:00)