2. Mô hình triển khai hạ tầng Công nghệ cho Đô thị thông minh

02/12/2022 | 08:30 – 12:00