1c. Xây dựng quản lý vận hành thành phố thông minh dựa trên định hướng dữ liệu

02/11/2021