0. Phiên toàn thể

[13:00 – 17:00] Oct 11-13, 2021