The BlogShare

Thảo luận giữa Hiệp hội Thành phố Thông minh Singapore và Keppel: Hợp tác hiện tại và tương lai giữa các nhà phát triển ở Việt Nam và các nhà cung cấp công nghệ bảo mật thông minh