The BlogShare

Tọa đàm 5: Xây dựng và điều hành thành phố thông minh dựa trên định hướng dữ liệu