Bà Lê Hàn Tuệ Lâm

Tổng Giám đốc, Giám đốc Quỹ đầu tư NextransShare

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm