Bà Phuay Li Ying

Giám đốc điều hành, PlanetSpark (đại diện cho Tổ chức thành phố thông minh Singapore)Share

Bà Phuay Li Ying