Ông Chun-Jie Liu

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chính quyền Thành phố Cao HùngShare

Ông Chun-Jie Liu