Ông Đào Minh Quý

Giám đốc Công ty SOLPACShare

Ông Đào Minh Quý