Ông David Tan

Tổng Giám đốc, Keppel Urban SolutionsShare

Ông David Tan