Ông Đinh Hoàng Kiên

Giám đốc, Công ty TNHH VedaXShare

Ông Đinh Hoàng Kiên