Ông Foo Tee Meng

Tổng Giám đốc, AderaShare

Ông Foo Tee Meng