Ông Hoàng Hưng Hải

Giám đốc sản phẩm, Qualcomm Việt NamShare

Ông Hoàng Hưng Hải