Ông Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPTShare

Ông Hoàng Nam Tiến