Ông Hoàng Phụng Hiệp

CTO, Capital House GroupShare

Ông Hoàng Phụng Hiệp