Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc Công ty Phần mềm Quang TrungShare

Ông Lâm Nguyễn Hải Long