Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc QTSCShare

Ông Lâm Nguyễn Hải Long