Ông Lê Duy Nhật Luận

Giám đốc Kỹ thuật Công ty Takako Việt NamShare

Ông Lê Duy Nhật Luận