Ông Lê Trọng Đức

Giám đốc FPT Smarthome, FPT TelecomShare

Ông Lê Trọng Đức