Ông Nguyễn Danh Thành

Giám đốc Trung tâm sản phẩm chiến lược, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Nguyễn Danh Thành