Ông Nguyễn Đình Thắng

Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư công nghệ số Việt Nam (VDI)Share

Ông Nguyễn Đình Thắng