Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Phó Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Nguyễn Mạnh Hổ