Ông Dương Công Đức

Giám đốc trung tâm Đô thị thông minh, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Dương Công Đức