Ông Nguyễn Tấn Hưng

Chuyên gia FPT.AI, Công ty TNHH FPT Smart CloudShare

Ông Nguyễn Tấn Hưng