Ông Nguyễn Trung Kiên

Trưởng ban Chiến lược Sản phẩm, Công ty Công nghệ thông tin VNPTShare

Ông Nguyễn Trung Kiên