Ông Nguyễn Tử Quảng

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc BKAVShare

Ông Nguyễn Tử Quảng