Ông Phạm Lê Minh

Giám đốc Điều Hành khối IoT, Công ty Cổ phần bóng đèn Điện QuangShare

Ông Phạm Lê Minh