Ông Phạm Quang Vinh

Giám đốc phát triển sản phẩm Trung tâm Không gian mạng ViettelShare

Ông Phạm Quang Vinh