Ông Phạm Tuấn Anh

CIO – Chief Information Officer, Giám đốc Dự án Thành phố Thông Minh Becamex, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Thông minh và Phát triển Công nghiệp 4.0 BecamexShare

Ông Phạm Tuấn Anh