Ông Phan Thanh Sơn

Giám đốc phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPTShare

Ông Phan Thanh Sơn