Ông Trần Hữu Đức

Tổng Giám đốc, FPT VenturesShare

Ông Trần Hữu Đức