Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc sở Thông tin Truyền thông Đà NẵngShare

Ông Trần Ngọc Thạch