TS. Smich Butcharoen

Giám đốc Phát triển Dịch vụ 5G, Công ty Viễn thông Quốc gia Thái LanShare

TS. Smich Butcharoen