TS. Nguyễn Lê Thi

Trưởng Bộ phận Môi trường xây dựng và chứng nhận sản phẩm, Công ty BSI Việt NamShare

TS. Nguyễn Lê Thi